РЕШЕНИЕ №....

Гр. Свиленград , 21.09.2012 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СВИЛЕНГРАДСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на  деветнадесети  септември  две хиляди и дванадесета   година в състав:

 

Председател: ДОБРИНКА КИРЕВА

 

при секретаря ангелина добрева, като разгледа докладваното от съдия КИРЕВА гр.д №407 по описа за 2012 г.  на РС-Свиленград, за да се произнесе взе предвид следното:

               Делба-фаза по допускане.

      Производството е образувано въз основа на предявен от 1. .М. Ж. Щ., ЕГН**********; *. П. Т.П., ЕГН **********  и  3. Н. Т.П.,ЕГН **********, ,всички със съдебен адрес ***,офис 13 адв.Л. С. от ХАК  против 1. П. Т. К., ЕГН ********** *** ;2.Н. И. В., ЕГН ********** ***;3.Д. И. Д. ,ЕГН ********** ***; 4. М.И.Т., ЕГН ********** ***; 5. В.П. И., ЕГН ********** ***,******** и  6.Е.П. Г. ,ЕГН ********** ***.Стамболийски бл.206,вх.А,ет.3,ап.14  - иск за делба на недвижими имоти.

        В постъпилата искова молба ищците   твърдят,че  заедно с ответниците били наследници на Щ. Д. Г.. бивш жител ***,починал на 27.09.1960 година.

С влязло в сила решения № 148ЛЗ от 26.07.1999 година и № 244ЛЗ на Поземленна комисия град Любимец с план за земеразделяне в землището на село Лозен ,община Любимец,област Хасковска,били възтановени на наследодателя им,следните недвижими имоти,а именно:

1/ПОЗЕМЛЕН ИМОТ от ОПФ № 042018 по плана за обезщетяване представляваща МАСИЩЕ, МЕРА с площ от 15.000 дка/петнадесет декара /в месността"КЮЛТАТСКА ЯКА"землището на село Лозен,община Любимец,ЕКНМ 44077,при граници ;имот 000006,Полски път на Община Любимец: имот № 041016 Пасише,мера на Стойко Димитров Георгаков:имот № 041015 Лозе на Стойко Димитров Георгаков:имот № 041014 Лозе на Йордан Стойков Димитров: имот № 041013 Лозе на Петър Димов Иванов и имот № 042019 Пасище,мера на наследници на Георги Карамфилов Ников и др. :имот № 042013 Полски път на Община Любимец.

2/ ЛОЗЕ с площ от 3.892дка/ в землището на село Лозен,община Любимец,ЕКНМ 44077,категория ЧЕТВЪРТА в месността „ЧАНЛЪКА”, съставляващ имот № 028009 по плана за земеразделяне ,при граници : имот № 028008 Лозе на наследници на Карамфила Димитрова Благова :имот № 000007 Полски път на Община Любимец :имот № 028010 Лозе на наследници на Петър Петков Костадинов:имот № 000010 Полски път на Община Любимец.

            З/ НИВА с площ от 14.997 дка в землището на село Лозен, община Любимец,ЕКНМ 44077,категория ЧЕТВЪРТА в месността „БЕЛИЧКИЯ ПЪТ"съставляващ имот № 036043 ,при граници : имот № 0360042 Нива на наследници на Лилян Панайотов Иванов; имот № 036036 Нива на наследници на Крушо Илиев Желев : имот№036035,нива на наследници на Атанас Алексов Желев,имот № 036034,нива на Коста Тенев Кирев:имот № 036033,нива на наследници на Илю Тенев Кирев,имот № 036032 Нива на наслсднице на Иван Георгиев Кавалджиев,имот № 036049 нива на Петър Трифонов Русев,имот 036048 Нива на наследници на Христос Павлов Митев,имот № 036047 нива на наследници на Петър Михалев Станков,имот № 036046 нива на „Тракия комерс"ООД-София и др. Имот № 036044 нива на наследници на Станко имитров Петров и имот № 000003 Полски път на Община Любимец.

4/ЛОЗЕ с площ от 4.955 дка в землището на село Лозен,община Любимец.ЕКНМ 44077, категория СЕДМА в месността ,,ЧАНЛЪКА", съставляващ имот №046006  по плана за земеразделяне ,при граници:имот № 000021 Полски път на Община Любимец,имот № 046007 Лозе на наследници на Ангел Благове Андреев,имот № 000021 Полски път на Община Любимец,имот № 000029 на Община Любимец.

5/НИВА с площ от 1,00дка в землището на село Лозен,община Любимец,ЕКНМ 44077,категория СЕДМА в месността „ПЪРШАТА „ съставляващ имот № 057019 по плана за земеразделяне ,при граници: имот № 057018 нива на Желю Христакев Желев :имот № 057043,Полски път на стопанството на Община Любимец :имот № 057020 Нива на наследници на Трифон Радичев Гинев.

6/НИВА с площ от 5,000 дка в землището на село Лозен,община Любимец ,ЕКНМ 44077.категория-ДЕВЕТТА в месността „ИРИНКА",съставляващ имот № 082037 по плана за земеразделяне,при граници : имот № 082038-нива на стопанството на Община Любимец , имот № 028036 Полски път на стопанството на Община Любимиц,имот № 000153 дере на Община Любимец и имот Хе 000058 път III кл на Държавата.

7/ НИВА с площ от 1.900дка в землището на село Лозен,община Любимец,ЕКНМ 44077,категория ДЕСЕТА в местността""ТРЕСТО", съставляващ имот № 091008 по плана за земеразделяне,при граници : имот № 091007 нива на наследници на Петър Ангелов Латков,имот № 000063 Полски път на Община Любимец,имот № 000083 Полски път на Община Любимец и имот № 091004 нива на наследници на Петър Банев Атанасов.

8/НИВА с площ от 4.000 дка в землището на село Лозен,община Любимец , ЕКНМ 44077,категория ШЕСТА в месността „БЯЛАТА ПРЪСТ", съставляващ имот № 112029 по плана за земеразделяне,при граници : имот № 1120028 нива на наследници на Феодор Димитров Бакалов.имот № 112032 нива на Паско Георгиев Пасков,имот № 112049 Полски път на стопанството на община Любимец,имот № 112030 нива на Георги Димитров Станков и имот № 112052 Полски път на стопанството на община Любимец.

        Гореописаните имоти не можели доброволно да поделят, поради което молят съда да извърши делба на същите ,като постанови  решение с което да допусне делба на процесните имоти,при части: 1/3 идеална част за М. Ж. Щ. ,Петя Трифонова Колева, П. Т.П.и Н. Т.П. или за всеки един от тях по 1/12  идеална част; 1/3 идеална част за Н. И. В. и Д. И. Д. или за всеки един от тях по 1/6 идеална част ,както и 1/ 3 идеална част на М.И.Т. ,В.П. И. и Е.П. Г. или за всеки един от тях,както следва :за М.И.Т.- 1/6 ид.част ,за В.П. И. 1/12 идеална част и за Е.П. Г. 1/ 12 идеална част.

          В законоустановения едномесечен срок не са депозирани отговори от ответниците по делото. 

         Съдът като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, обсъди доводите на страните, намира за установено  следното от фактическа страна:

          Установява се от представеното Удостоверение за наследници № 21/20.03.2012 година на Община Свиленград,че наследници на лицето Щ. Д. Г.,б.ж. на с.Лозен,общ.Любимец , починал на 27.09.1960г. са ищцитеМ. Ж. Щ.  ,  П. Т.П.и Н. Т.П.,както и ответницата П. Т. К.деца на  Трифон Петров Щерев починал внук на общия наследодател Щ.Георгиев.Ответниците Н. И. В.  и  Д. И. Д. дъщеря и син  на починалата дъщеря  на наследодаталя -Милица Щерева Добрева. Ответницата М.И.Т.  внучка на общия наследодател  и ответниците В.П. И. и Е.П. Г. правнучки на общия наследодател.

        Видно от решения № 148ЛЗ от 26.07.1999 година и № 244ЛЗ на Поземленна комисия град Любимец за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи съгласно плана за земеразделяне в землището  на село Лозен ,община Любимец,област Хасковска с ЕКАТТЕ 44077, на наследниците на Щ. Д. Г. ,бивш жител ***  се възстановява правото на собственост ,както следва :

      1/ПОЗЕМЛЕН ИМОТ от ОПФ № 042018 по плана за обезщетяване представляваща МАСИЩЕ, МЕРА с площ от 15.000 дка/петнадесет декара /в месността"КЮЛТАТСКА ЯКА"землището на село Лозен,община Любимец, ЕКНМ 44077,при граници ;имот 000006,Полски път на Община Любимец: имот № 041016 Пасише,мера на Стойко Димитров Георгаков:имот № 041015 Лозе на Стойко Димитров Георгаков:имот № 041014 Лозе на Йордан Стойков Димитров: имот № 041013 Лозе на Петър Димов Иванов и имот № 042019 Пасище,мера на наследници на Георги Карамфилов Ников и др. :имот № 042013 Полски път на Община Любимец.

        2/ ЛОЗЕ с площ от 3.892дка/ в землището на село Лозен,община Любимец,ЕКНМ 44077,категория ЧЕТВЪРТА в месността „ЧАНЛЪКА”, съставляващ имот № 028009 по плана за земеразделяне ,при граници : имот № 028008 Лозе на наследници на Карамфила Димитрова Благова :имот № 000007 Полски път на Община Любимец :имот № 028010 Лозе на наследници на Петър Петков Костадинов:имот № 000010 Полски път на Община Любимец.

       3/ НИВА с площ от 14.997 дка в землището на село Лозен, община Любимец,ЕКНМ 44077,категория ЧЕТВЪРТА в месността „БЕЛИЧКИЯ ПЪТ"съставляващ имот № 036043 ,при граници : имот № 0360042 Нива на наследници на Лилян Панайотов Иванов; имот № 036036 Нива на наследници на Крушо Илиев Желев : имот№036035,нива на наследници на Атанас Алексов Желев,имот № 036034,нива на Коста Тенев Кирев:имот № 036033,нива на наследници на Илю Тенев Кирев,имот № 036032 Нива на наслсднице на Иван Георгиев Кавалджиев,имот № 036049 нива на Петър Трифонов Русев,имот 036048 Нива на наследници на Христос Павлов Митев,имот № 036047 нива на наследници на Петър Михалев Станков,имот № 036046 нива на „Тракия комерс"ООД-София и др. Имот № 036044 нива на наследници на Станко имитров Петров и имот № 000003 Полски път на Община Любимец.

       4/ЛОЗЕ с площ от 4.955 дка в землището на село Лозен,община Любимец.ЕКНМ 44077, категория СЕДМА в месността ,,ЧАНЛЪКА", съставляващ имот №046006  по плана за земеразделяне ,при граници:имот № 000021 Полски път на Община Любимец,имот № 046007 Лозе на наследници на Ангел Благове Андреев,имот № 000021 Полски път на Община Любимец,имот № 000029 на Община Любимец.

        5/НИВА с площ от 1,00дка в землището на село Лозен,община Любимец,ЕКНМ 44077,категория СЕДМА в месността „ПЪРШАТА „ съставляващ имот № 057019 по плана за земеразделяне ,при граници: имот № 057018 нива на Желю Христакев Желев :имот № 057043,Полски път на стопанството на Община Любимец :имот № 057020 Нива на наследници на Трифон Радичев Гинев.

        6/НИВА с площ от 5,000 дка в землището на село Лозен,община Любимец ,ЕКНМ 44077.категория-ДЕВЕТТА в месността „ИРИНКА",съставляващ имот № 082037 по плана за земеразделяне,при граници : имот № 082038-нива на стопанството на Община Любимец , имот № 028036 Полски път на стопанството на Община Любимиц,имот № 000153 дере на Община Любимец и имот Хе 000058 път III кл на Държавата.

         7/ НИВА с площ от 1.900дка в землището на село Лозен,община Любимец,ЕКНМ 44077,категория ДЕСЕТА в местността""ТРЕСТО", съставляващ имот № 091008 по плана за земеразделяне,при граници : имот № 091007 нива на наследници на Петър Ангелов Латков,имот № 000063 Полски път на Община Любимец,имот № 000083 Полски път на Община Любимец и имот № 091004 нива на наследници на Петър Банев Атанасов.

          8/НИВА с площ от 4.000 дка в землището на село Лозен,община Любимец , ЕКНМ 44077,категория ШЕСТА в месността „БЯЛАТА ПРЪСТ", съставляващ имот № 112029 по плана за земеразделяне,при граници : имот № 1120028 нива на наследници на Феодор Димитров Бакалов.имот № 112032 нива на Паско Георгиев Пасков,имот № 112049 Полски път на стопанството на община Любимец,имот № 112030 нива на Георги Димитров Станков и имот № 112052 Полски път на стопанството на община Любимец., както и още четири имота ,чиято делба не се иска от страните по делото.

          За така описаните по горе имоти са представени Удостоверения за данъчна оценка по чл.264, ал.1от ДОПК и скици на имотите, както и удостоверение с изх.№900/09.03.2012г. за характеристики на имотите в землището на с.Лозен издадено  от ОСЗ гр Любимец.

          При така установената по делото фактическа обстановка, съдът от правна страна приема,че предявеният иск за делба на описаните в исковата молба недвижим имот  за допустим,а по същество съдът приема следното:

           Не се спори между страните , а и от събраните писмени доказателства по делото Удостоверение за наследници № 21/20.03.2012 година на Община Свиленград,че наследници на лицето Щ. Д. Г.,б.ж. на с.Лозен,общ.Любимец , починал на 27.09.1960г. са страните по делото. Те се явяват пълния кръг от наследници на общия наследодател и преките си наследодатели съгласно изискването на чл.75, ал.2 от ЗН за участие на всички наследници в делбата под страх от нищожност на същата без участието на някой от тях.

         Не се спори също така,че   на наследниците на наследодателя - Щ. Д. Г. б.ж. на с.Лозен,общ.Любимец са възстановени процесните осем имота с Решение№ 26001/06.08.2002г. на Общинска служба по Земеделие – Свиленград,поради което следва да се приеме , че се доказа и правото на собственост върху делбените недвижими имоти на ищците и  посочените

ответници.

            С оглед доказаната съсобственост по наследяване и липсата на възможност за доброволно поделяне на имотите, настоящият състав счита, че предявеният иск за делба освен допустим се явява и основателен, като следва да бъде допусната съдебна делба между наследниците на общия наследодател Щ. Д. Г. б.ж. на с.Лозен,общ.Любимец, страни в настоящото производство, върху описаните по горе 8 броя недвижими имоти.

                 Квотите на всеки един от съделителите /наследници на Щ. Д. Г. /  са ищците и ответниците , при което следва да се допусне делбата и определени съобразно разпоредбите на чл.5 и сл. от ЗН, са както следва: М. Ж. Щ. - 1/12 идеални части ; П. Т. К.- 1/12 идеални части  ; П. Т.П.- 1/12 идеални части  ; Н. Т.П. -1/12 идеални части  ; Н. И. В. - 1/6 идеални части ; Д. И. Д. -1/6 идеални части ;  М.И.Т. - 1/6 идеални части  ; В.П. И. – 1/12 идеални части и за Е.П. Г. 1/ 12 идеална части. 

   По тези съображения и с оглед невъзможността за доброволно ликвидиране на съсобствеността, съдът счита, че следва да се допусне съдебна делба на гореописаните недвижими имоти  за които е поискано допускането на съдебна делба при така установените наследствени квоти между съделителите.

              Водим от горното съдът

                                  

 

Р  Е  Ш  И  :

 

  ДОПУСКА  на основание чл.69, ал.1 от ЗН вр. чл.341 от ГПК извършването на съдебна делба на следните недвижими имоти,находящи се в землището на с.Лозен,общ.Любимец , област Хасково, ЕКАТТЕ 44077

1/ПОЗЕМЛЕН ИМОТ от ОПФ № 042018 по плана за обезщетяване представляваща МАСИЩЕ, МЕРА с площ от 15.000 дка/петнадесет декара /в месността"КЮЛТАТСКА ЯКА"землището на село Лозен,община Любимец, ЕКНМ 44077,при граници ;имот 000006,Полски път на Община Любимец: имот № 041016 Пасише,мера на Стойко Димитров Георгаков:имот № 041015 Лозе на Стойко Димитров Георгаков:имот № 041014 Лозе на Йордан Стойков Димитров: имот № 041013 Лозе на Петър Димов Иванов и имот № 042019 Пасище,мера на наследници на Георги Карамфилов Ников и др. :имот № 042013 Полски път на Община Любимец.

        2/ ЛОЗЕ с площ от 3.892дка/ в землището на село Лозен,община Любимец,ЕКНМ 44077,категория ЧЕТВЪРТА в месността „ЧАНЛЪКА”, съставляващ имот № 028009 по плана за земеразделяне ,при граници : имот № 028008 Лозе на наследници на Карамфила Димитрова Благова :имот № 000007 Полски път на Община Любимец :имот № 028010 Лозе на наследници на Петър Петков Костадинов:имот № 000010 Полски път на Община Любимец.

       3/ НИВА с площ от 14.997 дка в землището на село Лозен, община Любимец,ЕКНМ 44077,категория ЧЕТВЪРТА в месността „БЕЛИЧКИЯ ПЪТ"съставляващ имот № 036043 ,при граници : имот № 0360042 Нива на наследници на Лилян Панайотов Иванов; имот № 036036 Нива на наследници на Крушо Илиев Желев : имот№036035,нива на наследници на Атанас Алексов Желев,имот № 036034,нива на Коста Тенев Кирев:имот № 036033,нива на наследници на Илю Тенев Кирев,имот № 036032 Нива на наслсднице на Иван Георгиев Кавалджиев,имот № 036049 нива на Петър Трифонов Русев,имот 036048 Нива на наследници на Христос Павлов Митев,имот № 036047 нива на наследници на Петър Михалев Станков,имот № 036046 нива на „Тракия комерс"ООД-София и др. Имот № 036044 нива на наследници на Станко имитров Петров и имот № 000003 Полски път на Община Любимец.

       4/ЛОЗЕ с площ от 4.955 дка в землището на село Лозен,община Любимец.ЕКНМ 44077, категория СЕДМА в месността ,,ЧАНЛЪКА", съставляващ имот №046006  по плана за земеразделяне ,при граници:имот № 000021 Полски път на Община Любимец,имот № 046007 Лозе на наследници на Ангел Благове Андреев,имот № 000021 Полски път на Община Любимец,имот № 000029 на Община Любимец.

        5/НИВА с площ от 1,00дка в землището на село Лозен,община Любимец,ЕКНМ 44077,категория СЕДМА в месността „ПЪРШАТА „ съставляващ имот № 057019 по плана за земеразделяне ,при граници: имот № 057018 нива на Желю Христакев Желев :имот № 057043,Полски път на стопанството на Община Любимец :имот № 057020 Нива на наследници на Трифон Радичев Гинев.

        6/НИВА с площ от 5,000 дка в землището на село Лозен,община Любимец ,ЕКНМ 44077.категория-ДЕВЕТТА в месността „ИРИНКА",съставляващ имот № 082037 по плана за земеразделяне,при граници : имот № 082038-нива на стопанството на Община Любимец , имот № 028036 Полски път на стопанството на Община Любимиц,имот № 000153 дере на Община Любимец и имот Хе 000058 път III кл на Държавата.

         7/ НИВА с площ от 1.900дка в землището на село Лозен,община Любимец,ЕКНМ 44077,категория ДЕСЕТА в местността""ТРЕСТО", съставляващ имот № 091008 по плана за земеразделяне,при граници : имот № 091007 нива на наследници на Петър Ангелов Латков,имот № 000063 Полски път на Община Любимец,имот № 000083 Полски път на Община Любимец и имот № 091004 нива на наследници на Петър Банев Атанасов.

          8/НИВА с площ от 4.000 дка в землището на село Лозен,община Любимец , ЕКНМ 44077,категория ШЕСТА в месността „БЯЛАТА ПРЪСТ", съставляващ имот № 112029 по плана за земеразделяне,при граници : имот № 1120028 нива на наследници на Феодор Димитров Бакалов.имот № 112032 нива на Паско Георгиев Пасков,имот № 112049 Полски път на стопанството на община Любимец,имот № 112030 нива на Георги Димитров Станков и имот № 112052 Полски път на стопанството на община Любимец.

         между следните съделителите и при следните квоти:

 

        М. Ж. Щ. - 1/12 идеални части ; П. Т. К.- 1/12 идеални части  ; П. Т.П.- 1/12 идеални части  ; Н. Т.П. -1/12 идеални части  ; Н. И. В. - 1/6 идеални части ; Д. И. Д. -1/6 идеални части ;  М.И.Т. - 1/6 идеални части  ; В.П. И. – 1/12 идеални части и за Е.П. Г. 1/ 12 идеална части.

 

        Решението  подлежи  на  въззивно  обжалване  пред  Хасковски  окръжен   съд  в  двуседмичен  срок  от  връчването  му  на  страните.

 

 

                                                             РАЙОНЕН  СЪДИЯ:...................